Tekst en bestanden - Privacyverklaring

Privacyverklaring

Download versie: Privacyverklaring

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Tensen Tweewielers Westland (KvK nummer: 74098306), Edisonstraat 3, 2691 GT ‘s-Gravenzande (www.tensen-tweewielers.nl).

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Tensen Tweewielers Westland verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kan Tensen Tweewielers Westland een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen

Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten)

 • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie)

Doeleinden van verwerking

Tensen Tweewielers Westland verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
 • webshop overeenkomsten
 • relatiebeheer
 • nieuwsbrieven
 • product- en dienstontwikkeling
 • administratieve handelingen
 • het bepalen van strategie en beleid
 • personeelsadministratie
 • sollicitatieprocedure
 • aanbiedingen

Tensen Tweewielers Westland verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. Tensen Tweewielers Westland gaat een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kan Tensen Tweewielers Westland u niet van dienst zijn.

Iedereen kan zich voor de nieuwsbrief opgeven, Tensen Tweewielers Westland stuurt u dan regelmatig nieuws per mail. Deze brieven bevatten onzichtbare codes, waarmee Tensen Tweewielers Westland kan volgen hoeveel mensen de nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt wordt. Er wordt niets op naam geregistreerd, er wordt alleen algemene informatie gebruikt om onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. De nieuwsbrief kunt u ook gemakkelijk weer afmelden, via een link onderaan de nieuwsbrief. Als u zichzelf afmeldt, ontvangt u geen nieuwsbrief meer van Tensen Tweewielers Westland.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door Tensen Tweewielers Westland worden verzameld. Tensen Tweewielers Westland registreert wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop de website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens

Tensen Tweewielers Westland heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen, correspondentiegegevens op te slaan en om de dienstverlening te verbeteren.

Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Tensen Tweewielers Westland haar werk niet doen en kan zij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Tensen Tweewielers Westland.

Daarnaast gebruikt Tensen Tweewielers Westland uw gegevens om contact op te nemen om bijvoorbeeld; uw order te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).

Ontvangers van persoonsgegevens

Tensen Tweewielers Westland verwerkt uw gegevens in een Database, dit systeem gebruikt Tensen Tweewielers Westland alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten. Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden, voor doeleinden die nodig zijn om diensten te kunnen leveren en voor nakoming van de gemaakte overeenkomst.

Met de “derden” waar Tensen Tweewielers Westland gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkers)overeenkomsten tot grondslag.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Webshop

De persoonsgegevens die u verstrekt via de webshop, zullen niet commercieel gebruikt worden.

De webshop is ontwikkeld met behulp van de software van Designpro. Persoonsgegevens die u ten behoeve van de dienstverlening aan Tensen Tweewielers Westland beschikbaar stelt, worden met hen gedeeld. Designpro heeft toegang tot uw gegevens om de technische ondersteuning te bieden. Designpro zal uw gegevens ook nooit gebruiken voor een ander doel.

Designpro is verplicht om passende veiligheidsmaatregelen te nemen op basis van de overeenkomst die wij met hen gesloten hebben. Deze maatregelen bestaan uit een SSL-verbinding, sterke wachtwoorden en beveiligde dataopslag. Designpro houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

Webhosting

Het bedrijf Designpro levert de webhosting- en maildiensten. Designpro kan gegevens verzamelen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Hierbij worden geen persoonsgegevens verstrekt.  Designpro is verplicht op grond van de overeenkomst die Tensen Tweewielers Westland met Designpro gesloten heeft, alle gegevens geheim te houden.

Betaalsysteem 

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in de webshop maakt Tensen Tweewielers Westland gebruik van het platform van Omnikassa. Omnikassa verwerkt uw n.a.w. gegevens en uw betaalgegevens, zoals uw bankrekeningnummer of uw creditcardnummer.

Omnikassa heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Omnikassa behoudt zich het recht uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde beveiliging en geheimhouding is van toepassing en uw gegevens worden in alle gevallen goed beschermd. Omnikassa bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijn is toegestaan.

Beoordelingen

Tensen Tweewielers Westland verzamelt geen reviews (beoordelingen) op de site.

Verzending en Logistiek

Als u een bestelling bij Tensen Tweewielers Westland plaatst, is het de taak van Tensen Tweewielers Westland om uw pakket bij u te laten bezorgen. Tensen Tweewielers Westland maakt gebruik van verschillende pakketdiensten voor het uitvoeren van deze leveringen. Het is daarbij noodzakelijk dat uw n.a.w. gegevens met hen gedeeld worden. Deze pakketdiensten gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht/overeenkomst. De pakketdiensten zijn verplicht uw privacy te waarborgen.

Bewaren gegevens

Tensen Tweewielers Westland zal uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.

Bij een sollicitatie zullen persoonsgegevens worden bewaard zolang nodig voor de sollicitatieprocedure.

Indien er geen relatie tot stand komt bij een sollicitatieprocedure, zullen de gegevens verwijderd worden of Tensen Tweewielers Westland vraagt toestemming aan u om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Gegevensbeveiliging

Tensen Tweewielers Westland maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Tensen Tweewielers Westland maakt dan ook gebruik van een uitgebreid SSL-beveiligingscertificaat.

Social Media Buttons

Tensen Tweewielers Westland heeft een social media Button op haar website staan. Dit om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om berichten te delen. De social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US privacy Shield. Tensen Tweewielers Westland maakt gebruik van:

Facebook

Cookies

Voor informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

Links naar andere websites

De internetpagina’s van de website bevatten links naar andere websites. Tensen Tweewielers Westland is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder Tensen Tweewielers Westland vallen. Tensen Tweewielers Westland verwijst u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Meldplicht datalekken

Tensen Tweewielers Westland zal in geval van een datalek binnen de website, dit direct melden aan het webdesignbedrijf Designpro. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Designpro zal op haar beurt binnen de gestelde termijn een melding doen bij de autoriteit persoonsgegevens. Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Indien er een datalek ontstaat via andere wegen, zal Tensen Tweewielers Westland daar net zo zorgvuldig mee omgaan als hierboven beschreven, waarbij Tensen Tweewielers Westland zelf de nodige meldingen zal doen.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag Tensen Tweewielers Westland vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Tensen Tweewielers Westland verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Dit kunt u doen door contact op te nemen via info@tensen-tweewielers.nl.

Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Tensen Tweewielers Westland zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

Tensen Tweewielers Westland maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het toetsen van kredietwaardigheid van haar klanten. Toch is dit niet geheel een automatische besluitvorming, er wordt door Tensen Tweewielers Westland besloten of er wel of geen onderzoek gedaan wordt naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kan Tensen Tweewielers Westland ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. Tensen Tweewielers Westland kan er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn.

Medewerking strafrechtelijk onderzoek

In bijzondere gevallen kan Tensen Tweewielers Westland gehouden worden aan een wettelijke verplichting tot het delen van gegevens op verzoek van de overheid. In dergelijke gevallen zal Tensen Tweewielers Westland niet anders kunnen dan deze gegevens te delen, maar zij zal zich verzetten voor zo ver de wet dat toestaat.

Wijzigingen

Tensen Tweewielers Westland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.

De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in de footer van onze website:
www.tensen-tweewielers.nl.

Tensen 2 Wielers Westland logo
Tensen 2 Wielers Westland
tensen-tweewielers-team

6 maanden garantie op reparaties!

Wij zijn officieel merkdealer van Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, Kymco en
Tomos en leveren standaard met fabrieksgarantie.

Lees meer over onze service